Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5

GIỜ HỌC

LỚP

GIÁO VIÊN

PHÒNG

KẾT QUẢ

THỨ HAI - TƯ - SÁU
16:15 –17:45

Pre-Starters

Little Friends 2

Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 6 Chi tiết

Pre-Starters

Little Friends 2

Cô Lê Thị Như Quỳnh 8 Chi tiết

Pre-Starters

First Friends 1A

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết

17:45 –19:15

Pre-Starters

First Friends 1A

Cô Châu Mỹ Linh 9 Chi tiết

Movers 2

Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 6 Chi tiết

Movers 3

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết

Movers 3

Thầy Trần Hoàng Quân 7 Chi tiết

Cambridge

Movers

Thầy Vương Tấn Tài 1 Chi tiết

Flyers 3

Thầy Văn Thế Nguyên 4 Chi tiết

Cambridge

Flyers

Thầy Châu Kiến Thức 3 Chi tiết
THỨ BA - NĂM
17:45 - 19:15

Pre-Starters

Tiny 1B

Thầy Nguyễn Minh Hiền 9 Chi tiết

Pre-Starters

Little Friends 1

Cô Phạm Thị Hồng Hoa

5 Chi tiết
THỨ BA - NĂM - BẢY
17:45 - 19:15

Pre-Starters

First Friends 1B

Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 8 Chi tiết
Starters 1 Cô Ngô Thúy Giang 4 Chi tiết
Starters 2 Cô Lê Thị Như Quỳnh 2 Chi tiết

Starters 3

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết
Starters 4

Cô Ngô Trần Minh Trang

7 Chi tiết

Movers 1

Thầy Châu Kiến Thức 6 Chi tiết

Movers 2

Cô Huỳnh Thiên Trúc 3 Chi tiết

Flyers 1

Thầy Vương Tấn Tài 1 Chi tiết
THỨ BẢY - CHỦ NHẬT

7:45 – 9:45

Pre-Starters

Tiny 1B

Cô Ngô Thúy Giang 6 Chi tiết

Pre-Starters

First Friends 1B

Cô Trần Thụy Phương Hà 4 Chi tiết
Starters 2 Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 9 Chi tiết
Starters 3 Cô Lê Thị Như Quỳnh 3 Chi tiết

Movers 1

Cô Trần Thị Thu Hiền 10 Chi tiết

Movers 2

Thầy Châu Kiến Thức 7 Chi tiết

Movers 3

Thầy Vương Tấn Tài 1 Chi tiết

Flyers 1

Cô Ngô Trần Minh Trang 8 Chi tiết

10:00 – 12:00

Starters 3 Cô Ngô Trần Minh Trang 2 Chi tiết

Movers 3

Thầy Châu Kiến Thức 7 Chi tiết

15:00 – 17:00

Starters 4 Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 7 Chi tiết

Movers 1

Thầy Vương Tấn Tài 8 Chi tiết

Movers 3

Thầy Văn Thế Nguyên 4 Chi tiết

Cambridge Movers

Thầy Châu Kiến Thức 3 Chi tiết