Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5

GIỜ HỌC

LỚP

GIÁO VIÊN

PHÒNG

KẾT QUẢ

THỨ HAI - TƯ - SÁU
16:15 –17:45

Pre-Starters

Little Friends 1

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết

Pre-Starters

Tiny 2A

Thầy Lê Nguyên Khôi

8 Chi tiết

17:45 –19:15

Pre-Starters

Little Friends 1

Cô Châu Mỹ Linh 9 Chi tiết
Starters 4 Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 6 Chi tiết

Cambridge

Starters

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết

Movers 1

Thầy Trần Hoàng Quân 7 Chi tiết

Movers 2

Thầy Vương Tấn Tài 1 Chi tiết

Cambridge

Movers

Thầy Văn Thế Nguyên 4 Chi tiết

Flyers 1

Thầy Châu Kiến Thức 3 Chi tiết

Flyers 2

Thầy Lê Nguyên Khôi 8 Chi tiết

Cambridge

Flyers

Cô Huỳnh Thiên Trúc 5 Chi tiết
THỨ BA - NĂM
17:45 - 19:15

Pre-Starters

Little Friends 1

Cô Trần Thị Ngọc Miều 9 Chi tiết

Pre-Starters

Little Friends 1

Cô Ngô Thúy Giang

5 Chi tiết

Pre-Starters

Tiny 1B

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết
THỨ BA - NĂM - BẢY
17:45 - 19:15 Starters 1

Cô Nguyễn Thị Ngọc Khánh

7 Chi tiết

Starters 2

Thầy Châu Kiến Thức 6 Chi tiết
Starters 2 Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 8 Chi tiết
Starters 4 Cô Nguyễn Thị Lệ Quyền 3 Chi tiết

Movers 2

Thầy Vương Tấn Tài 1 Chi tiết

Movers 4

Cô Huỳnh Thiên Trúc 2 Chi tiết
THỨ BẢY - CHỦ NHẬT

7:45 – 9:45

Pre-Starters

Little Friends 1

Cô Ngô Thúy Giang 6 Chi tiết

Starters 1

Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 9 Chi tiết
Starters 3 Cô Trần Thị Thu Hiền 10 Chi tiết
Starters 4 Thầy Châu Kiến Thức 7 Chi tiết

Movers 1

Thầy Vương Tấn Tài 1 Chi tiết

Movers 3

Cô Võ Thị Ngọc Sao 8 Chi tiết

Flyers 2

Cô Trần Thụy Phương Hà 2 Chi tiết

10:00 – 12:00

Pre-Starters

First Friends 1A

Cô Phạm Hoàng Ngọc Tuyết 9 Chi tiết

Movers 1

Thầy Châu Kiến Thức 7 Chi tiết

15:00 – 17:00

Starters 1 Cô Nguyễn Thị Lệ Quyền 7 Chi tiết
Starters 2 Thầy Vương Tấn Tài 8 Chi tiết
Starters 4 Thầy Văn Thế Nguyên 4 Chi tiết

Movers 2

Thầy Châu Kiến Thức 3 Chi tiết

Movers 4

Cô Trần Thụy Phương Hà 10 Chi tiết